RODO

Start / RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TravelPL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok, kontakt mailowy pod adresem: biuro@travelpl.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: biuro@travelpl.pl)
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  • zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e – mail oraz telefon.
 5. odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  • pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  • pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  • pkt 3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z przewozu oraz korzystających z biletów miesięcznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TravelPL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok, kontakt mailowy pod adresem: biuro@travelpl.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres e- mail: biuro@travelpl.pl)
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  • zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania ( miejscowość, ulica, numer, kod), data urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego, nr legitymacji uprawniającej do ulgi, dane o niepełnosprawności , numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, dane o przystanku początkowym i końcowym.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  • pkt 3 a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne w celu wynikającym lub związanym z umową przewozu i korzystania przez Ciebie z biletu miesięcznego lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
  • pkt 3 b) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z umową przewozu i korzystania z biletu miesięcznego w tym obowiązków sprawozdawczych, księgowych i podatkowych,
  • pkt 3 c) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • pkt 3 c) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku ze stosunkiem pracy, w tym w zakresie przechowywania tych danych przez Administratora jako pracodawcę na podstawie przepisów szczególnych,
  • pkt 3 d) będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.